Escoltar

Prova d'accés

Característiques de la prova d’accés al Màster en Formació del Professorat

Els estudiants amb una titulació no associada a l’especialització triada (annex 1) poden accedir al Màster prèvia superació d’una prova d’accés sempre que quedin places vacants d’aquesta especialització i sempre que hagin fet la preinscripció dins el terminis establerts.

Condicions de la prova d’accés

Dates de realització
16-19 de setembre de 2019
Lloc
per definir
Horari
per definir
Especialitzacions de les quals es farà prova d'accés
aquelles en places lliures desprès del tercer termini de matrícula
Durada
90 minuts

Continguts

Els continguts de la prova estan determinats pel tipus d’especialització i pel nivell més elevat al qual poden accedir a donar classe els matriculats a cada una de les especialitzacions.

Especialització Nivell continguts
Tecnologia i Informàtica Informàtica d'ESO; Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II de primer i segon de batxiller; Tecnologia Industrial I i II de primer i segon de batxiller.
Disseny i Dibuix Educació Plàstica i Visual de primer, tercer i quart d'ESO; Dibuix Artístic I i II de primer i segon de batxiller; Dibuix Tècnic I i II de primer i segon de batxiller; Tècniques d'Expressió Graficoplàstica de batxiller; Volum de batxiller.
Educació Física Educació Física de primer, segon, tercer i quart d'ESO; Educació Física de batxiller.
Biologia i Geologia Biologia i Geologia 3 i 4 ESO; Biologia i Geologia a primer de batxiller; Biologia de segon de batxiller.
Matemàtiques Matemàtiques 3 i 4 ESO; Matemàtiques I i II; i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II de primer i segon de batxiller.
Llengua Catalana i Llengua Castellana Llengua Catalana 3 i 4 ESO; Llengua Catalana i Literatura I i II de primer i segon de batxiller; Llengua Castellana i Literatura 3 i 4 ESO; i Llengua Castellana i Literatura I i II de primer i segon de batxiller.
Filosofia Educació eticocívica; Filosofia i ciutadania de primer de batxiller; i Història de la filosofia de segon de batxiller.
Física i Química Física i Química 3 i 4 ESO; Física i Química a primer de batxiller; Química de segon de batxiller; i Física de segon de batxiller.
Geografia i Història Ciències socials de 3 i 4 ESO; Història del món contemporani de primer de batxiller; Història d’Espanya de segon de batxiller; Geografia de segon de batxiller; i Història de l’art de segon de batxiller.
Anglès i Alemany Llengua estrangera I i II de primer i de segon de batxiller.
Orientació Escolar Psicologia de segon de batxiller.
Tecnologia Industrial (FP) Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II de primer i segon de batxiller; Tecnologia Industrial I i II de primer i segon de batxiller.
Tecnologia de Serveis (FP) Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II de primer i segon de batxiller; Biologia i Geologia de 4 ESO; i Física i Química de 4 ESO.
Música Música de Educació Secundària Obligatòria; Anàlisi musical I i II; Arts escèniques; Història de la Música i de la Dansa de batxiller.

Per més informació podeu consultar el currículum oficials de les Illes Balears (secundària/ batxillerat) de les matèries esmentades anteriorment.