Prova d'accés

 La comissió acadèmica de coordinació docent del Màster estudiarà la possibilitat de convocar una prova d’accés per als estudiants que hagin fet la preinscripció dins el terminis establerts amb una titulació no associada a l’especialització triada (annex 1) sempre que quedin places vacants d’aquesta especialització (com a mínim un 20% de les places ofertades). La data de realització de la prova es publicarà abans de la finalització del període de preinscripció del segon termini.

A les seus de Menorca i d’Eivissa s’assignaran 4 places per especialitat. Si a la finalització de la preinscripció del segon termini queden places vacants a qualque especialitat, s’assignaran a la resta d’especialitats equitativament ordenades pel nombre de sol·licituds en llista d’espera. Només es convocaran les provés d’accés en el cas que no hagi llista d’espera i encara quedin places vacants, com a mínim un 30 % del nombre total de places ofertades a Menorca o Eivissa.

La data de realització de la prova es publicarà abans de la finalització del període de preinscripció del segon termini.

La matrícula per a la prova d’accés serà en el termini establert per la Universitat i conduirà a l’abonament de la taxa corresponent per a l’alumnat que hagi realitzat la preinscripció. L’alumnat únicament podrà realitzar la prova per a una especialitat.

Els professors que imparteixen les especialitats en el màster seran els que duran a terme la prova.

Continguts

Els continguts de la prova corresponen al temari d’oposicions publicat per la Conselleria d’Educació per al cos d’educació secundària:

https://www.caib.es/sites/oposicionsdocents2022/ca/l/temaris_cos_de_secundaria/?mcont=142405

Aquesta prova té com a objectiu acreditar les competències relatives a l’especialització que es vol cursar.

A les especialitats d’Orientació Educativa i Tecnologia de Serveis el nombre de preinscripcions supera àmpliament el nombre de places ofertades. Si fos necessari la realització de la prova, es comunicarà amb la suficient antelació els continguts d’aquestes especialitats.

Estructura de la prova

 La durada total de les proves serà de màxim 4 hores i s’indicarà a l’examen.

 • A les especialitats de Filosofia, Geografia i Història la prova tindrà la següent estructura: sis preguntes teòriques o pràctiques sobre els continguts de la matèria i un tema per desenvolupar del programa proposat, que pot incloure un text o figura en funció de l’especialitat. S’avaluarà sobre 10 punts la totalitat de la prova: 4 punts el tema i 1 punt per cada una de les preguntes.
 • A les especialitats de Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia i Informàtica la prova tindrà la següent estructura: sis preguntes o exercicis de caràcter teoricopràctic i un tema a desenvolupar del programa proposat. S’avaluarà sobre 10 punts la totalitat de la prova: 4 punts el tema i 1 punt per cada una de les preguntes.
 • A l’especialitat de Llengua i Literatura Castellana i Catalana, es podrà realitzar una prova de llengua i literatura castellana o de llengua i literatura catalana, a triar per part de l’estudiant. La prova inclourà cinc preguntes sobre gramàtica, fonètica, lèxic i literatura, i una prova oral de 5 min de duració. La prova oral és eliminatòria i val un 20% de la nota global. La prova escrita val un 80 % de la nota global i cada una de les preguntes val 2 punts.
 • A les especialitat d’Anglès i Alemany, la prova inclourà cinc preguntes sobre gramàtica, fonètica, lèxic, una redacció i una prova oral de 5 min de duració de llengua anglesa. S’avaluarà sobre 10 punts la totalitat de la prova: 1 punt per a cada una de les preguntes, 3 punts la redacció i 2 punts la prova oral. La prova oral és eliminatòria.
 • A l’especialitat de Música, la prova inclourà dos apartats:
  • Preguntes realitzades a partir d’una audició dels períodes o corrents musicals des del Barroc fins el Nacionalisme.
  • Desenvolupament per escrit d’un tema, a elegir entre dues opcions, dels continguts de la matèria.
  • S’avaluarà sobre 10 punts la totalitat de la prova: 5 punts per a les preguntes associades a l’audició, 5 punts per al desenvolupament del tema
 • A l’especialitat de Dibuix i disseny, la prova constarà de tres parts:
  • Un exercici de dibuix del natural a partir d’una composició o estàtua (3 punts).
  • Un comentari, interpretació o anàlisi formal a partir d’una obra artística (3 punts)
  • Un exercici de dibuix tècnic (4 punts).
 • A l’especialitat d’Educació Física, la prova tindrà la següent estructura:
  • Sis preguntes curtes sobre  els continguts curriculars de l’especialitat (6 punts sobre 10).
  • Un supòsit pràctic que consistirà en elaborar una sessió d’Educació Física contextualitzada en un nivell educatiu proporcionat per l’examinador (4 punts sobre 10).