Escoltar

Requisits i criteris d'admissió

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006 i amb el Reial Decret 1393/2007 pot sol·licitar l’accés al Màster Universitari en Formació del Professorat qualsevol persona que:

  • Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
  • Posseeixi una titulació conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faciliten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
  • Posseeixi un títol oficial de Grau, Llicenciat, Arquitecte o Enginyer; Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic.

Els requisits d’admissió al Màster són:

  • Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les Universitats, de la qual quedaran exempts el qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l’especialització elegida (veure annex 1). La realització d’aquesta prova està prevista per la setmana del 16 al 29 de setembre del 2019.
  • Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Més informació a l'apartat d'Acreditació d'idioma.
  • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana. Més informació a l'apartat d'Acreditació d'idioma.

Complits els requisits, l’admissió al màster es farà d’acord amb el següent ordre prioritari de criteris:

  1. Illa seleccionada per ordre de preferència en el procés de preinscripció
  2. Titulació d'accés associada a l'especialitat seleccionada.
  3. Mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat anteriorment.

La decisió sobre l’admissió estarà condicionada per les especialitats ofertades per a cada curs i la disponibilitat de places.

En el cas d’estudiants amb discapacitat, l’acord normatiu 12052 de la UIB (FOU núm 439, de dia 18 novembre de 2016) estableix que per als estudis de segon cicle (màsters universitaris) es reservarà almenys un 5 per cent de les places que ofereix l’estudi per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin necessitat recursos i suport per a la seva plena normalització educativa, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.

Els alumnes amb titulació estrangera, ja sigui de l’Espai Europeu d’Educació Superior o de fora de l’Espai d’Educació Superior, amb caràcter previ a la preinscripció, presentaran al Centre d’Estudis de Postgrau una “sol.licitud d’accés d’alumnat amb titulació estrangera”. Més informació