Reconeixement de crèdits 2023-24

D’acord amb la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB (FOU 379. Acord Normatiu 10533 i correcció: FOU 380, acord normatiu 10571) el procediment de reconeixement de crèdits s’iniciarà si l’estudiant ha estat admès i ha fet l'oportuna sol·licitud als serveis administratius.

Article 6. Punt 1. Els qui estiguin en possessió d’un títol oficial de llicenciat, arquitecte, enginyer, diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic i accedeixin als ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial de màster, poden obtenir reconeixement de crèdits per assignatures prèviament cursades de caràcter optatiu o de lliure configuració en funció de l’adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures superades i els prevists al pla d’estudis dels ensenyaments de màster. No poden ser objecte de reconeixement assignatures troncals o obligatòries.

Article 6. Punt 2. En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en estudis de grau per crèdits corresponents a estudis de màster.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte el RD 1618/2011, de 14 de novembre de 2011, sobre reconeixement d’estudis a l’àmbit de l’Educació Superior.

Article 6. Punt 3. Els estudis reconeguts no podran superar el 60% dels crèdits del pla d’estudis o del currículum de la titulació que es vol cursar.

Article 6. Punt 4. Quan el reconeixement es sol·liciti per cursar ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol que doni accés a l’exercici d’una professió regulada, haurà de comprovar-se que els estudis al·legats responen a les condicions exigides als currículums i als plans d’estudis que un cop superats garanteixin la qualificació professional necessària.

Formalització del procés de sol·licitud de reconeixement de crèdits

Consultau la informació del sistema de transferència i reconeixement de crèdits, normativa i procediment al CEP.

Informació

Reconeixement d’assignatures teòriques del Bloc Genèric i Bloc Específic

Els llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d’assignatures optatives o de lliure configuració superades per assignatures del MFP del pla d’estudis vigent a la UIB, el contingut i la càrrega lectiva de les quals siguin equivalents. A la taula següent s’indica una relació d’assignatures que han estat reconegudes els anys anteriors. No es tracta d’una relació exhaustiva, únicament orientativa.

D’acord amb la circular informativa del Ministeri d’Educació de data de 3 de novembre de 2011 sobre el reconeixement de crèdits dels llicenciats en Pedagogia i Psicopedagogia que hagin obtingut el títol abans del 30 de setembre de 2015 i que vulguin obtenir el títol del Màster Universitari de Formació del Professorat (MFP), hauran de matricular-se al referit MFP i, en general, se’ls podrà reconèixer fins a un màxim de 36 crèdits del MFP. No obstant això, serà en darrer terme la Comissió de Reconeixement de Crèdits del MFP qui decidirà el reconeixement específic de cada cas.

Documentació necessària. En el cas d’estudis no impartits a la UIB: original i còpia de la certificació acadèmica dels estudis cursats (en català o castellà i en anglès), i programa oficial de l’assignatura.

Reconeixement de mòduls del Bloc Pràcticum

Segons el Real Decret 822/2021 no es pot reconèixer l’assignatura de pràctiques per experiència laboral ja que superaria el 15 % dels crèdits que indica la normativa vigent. Per aquest Real Decret no es podrà realitzar en cap cas disminució parcial o total de les pràctiques.