Escoltar

Sol·licitud reconeixement i transferència crèdits. Any acadèmic 2019-20

D’acord amb la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UIB (FOU 379. Acord Normatiu 10533) el procediment de reconeixement de crèdits s’iniciarà si l’estudiant ha estat admès i ha fet l'oportuna sol·licitud als serveis administratius.

Article 6. Punt 1. Els qui estiguin en possessió d’un títol oficial de llicenciat, arquitecte, enginyer, diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic i accedeixin als ensenyaments que condueixen a l’obtenció d’un títol oficial de màster, poden obtenir reconeixement de crèdits per assignatures prèviament cursades de caràcter optatiu o de lliure configuració en funció de l’adequació entre les competències i els coneixements associats a les assignatures superades i els prevists al pla d’estudis dels ensenyaments de màster. No poden ser objecte de reconeixement assignatures troncals o obligatòries.

Article 6. Punt 2. En cap cas no poden ser objecte de reconeixement crèdits cursats en estudis de grau per crèdits corresponents a estudis de màster.

Formalització del procés de sol·licitud de reconeixement de crèdits

Procediment i Termini

El reconeixement de crèdits s'haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l'admissió i abans de formalitzar la matrícula. La sol·licitud de reconeixement s’ha de realitzar presencialment en els serveis administratius de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda o en les seus universitàries (Eivissa i Menorca), o per correu electrònic (postgrau@uib.es) durant els terminis establerts (podeu descarregar l'imprès de sol·licitud de reconeixement de crèdits).

En aquest cas, no s’ha de realitzar la matrícula de l’assignatura de la qual es sol·licita reconeixement.

Mallorca. Serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. Campus de la UIB. Ctra. Valldemossa, km 7.5. Palma 07122.

Menorca. Serveis administratius de la Seu Universitària de Menorca. Can Salort, C/ Santa Rita, 11. Alaior 07730

Eivissa. Serveis administratius de la Seu Universitària d'Eivissa. Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. Eivissa 07800
D'acord amb l'article 15. Punt 1, els Centres responsables de les titulacions no tenen l'obligació d'atendre sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits que es presentin fora dels terminis establerts cada any acadèmic.

Informació

Reconeixement d’assignatures teòriques del Bloc Genèric i Bloc Específic

Els llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics poden sol·licitar el reconeixement de crèdits d’assignatures optatives o de lliure configuració superades per assignatures del MFP del pla d’estudis vigent a la UIB, el contingut i la càrrega lectiva de les quals siguin equivalents. A la taula següent s’indica una relació d’assignatures que han estat reconegudes els anys anteriors. No es tracta d’una relació exhaustiva, únicament orientativa.

D’acord amb la circular informativa del Ministeri d’Educació de data de 3 de novembre de 2011 sobre el reconeixement de crèdits dels llicenciats en Pedagogia i Psicopedagogia que hagin obtingut el títol abans del 30 de setembre de 2015 i que vulguin obtenir el títol del Màster Universitari de Formació del Professorat (MFP), hauran de matricular-se al referit MFP i, en general, se’ls podrà reconèixer fins a un màxim de 54 crèdits del MFP a excepció del Treball Final de Màster. No obstant això, serà en darrer terme la Comissió de Reconeixement de Crèdits del MFP qui decidirà el reconeixement específic de cada cas.

Documentació necessària. En el cas d’estudis no impartits a la UIB: original i còpia de la certificació acadèmica dels estudis cursats (en català o castellà i en anglès), i programa oficial de l’assignatura.

Reconeixement del Bloc Pràcticum

Els llicenciats, arquitectes, enginyers, diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics poden sol.licitar el reconeixement de crèdits de les pràctiques als centres de secundària per assignatures de pràctiques equivalents cursades a la titulació d’accés.

Documentació necessària. En el cas d’estudis no impartits a la UIB: original i còpia de la certificació acadèmica dels estudis cursats (en català o castellà i en anglès), i programa oficial de l’assignatura.

Disminució de les activitat del Bloc Pràcticum

Es pot sol·licitar una disminució de les activitats (observació, col·laboració, intervenció, etc.) del Bloc Pràcticum per impartició de docència a centres de secundària, participació al programa DemoLab, Demotec, etc (instància de sol·licitud). Aquesta disminució de les activitats no és equivalent a un reconeixement i transferència de crèdits i per tant implica l’abonament íntegre dels crèdits pràctics. La disminució de les activitats del Bloc Pràcticum s'haurà de sol·licitar, una vegada comunicada l'admissió i abans de formalitzada la matrícula. La disminució de les activitats pot ser total o parcial:

Disminució total

Podran sol·licitar la disminució total de les pràctiques els alumnes que acreditin un curs complet de docència continuada (no la suma de substitucions parcials) amb un mínim de 15h lectives setmanals, en un centre d’educació secundària públic, concertat o privat. L’elaboració de la memòria (referida a la docència impartida al centre d’educació secundària) és requisit indispensable per poder avaluar aquesta assignatura.

Disminucions parcials
  1. L’alumnat que pugui acreditar un període de docència superior a sis mesos, amb un mínim de 15h lectives setmanals, podrà sol·licitar la disminució parcial de les activitats associades a les pràctiques als centres de secundària. Aquesta disminució consistirà en una reducció del 50% de les activitats d’observació, col·laboració i intervenció. L’anàlisi de la pràctica docent i l’elaboració de la memòria són obligatoris.
  2. L’alumnat que pugui acreditar un contracte de treball en un centre de secundària superior als 6 mesos amb un mínim de 15h lectives setmanals per al curs actual, podrà sol·licitar la disminució parcial de les activitats associades a les pràctiques als centres de secundària. Aquesta disminució consistirà en una reducció de les activitats d’observació, col·laboració i intervenció d’un 50%. L’anàlisi de la pràctica docent i l’elaboració de la memòria són obligatoris.
  3. Participació al programa Demolab o Demotec. L’alumnat que pugui acreditar la participació en el programa Demolab o en el programa Demotec, podrà sol·licitar la disminució parcial de les activitats associades a les pràctiques als centres de secundària. Aquesta disminució consistirà com a màxim en una reducció de les activitats d’observació, col·laboració i intervenció d’un 35%. L’anàlisi de la pràctica docent i l’elaboració de la memòria són obligatoris.

Documentació necessària. Certificació del centre públic, o full de serveis, en el qual figuri l’experiència docent de la persona sol·licitant. Certificació del centre concertat o privat, amb el vistiplau d’inspecció Tècnica d’Educació, en el qual figuri l’experiència docent de la persona sol·licitant. Certificació de la Facultat corresponent on s’indiqui la participació al programa Demolab, Demotec, etc. i el nombre d’hores. 

La docència en centres de primària, universitaris o ensenyaments de règim especial no es consideraran als efectes de reconeixement o disminució del Bloc Pràcticum. Tampoc no es considerarà la docència duta a terme en centres d’ensenyament no reglat.