Preinscripció 2024-25

La preinscripció es farà telemàticament a la pàgina de màsters dins estudis.

Documentació que cal aportar telemàticament

 • Còpia del DNI, NIE, passaport
 • Títol de grau, llicenciat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o diplomat o credencial de l’homologació. Per poder ser admès s’ha de tenir el títol expedit o sol·licitada la seva expedició.
 • Certificació acadèmica personal del títol d’accés amb la nota mitjana de 0 a 10.
 • Credencial expedida pel Centre d’Estudis de Postgrau de comprovació de l’accés, en cas de titulacions estrangeres no homologades.
 • Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües.
 • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana.
 • Currículum vitae

Els graduats de la UIB no caldrà que aportin el títol ni la certificació acadèmica personal del títol d'accés ni l'acreditació del nivell B1 d'anglès.

Els llicenciats, diplomats i enginyers de la UIB no caldrà que aportin el títol ni la certificació acadèmica personal del títol d'accés.

Els titulats d'altres universitats han d'aportar el títol i la certificació acadèmica personal i acreditar el nivell B1 d'una llengua estrangera.

Les persones interessades en obtenir places reservades a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% caldrà que adjuntin el certificat o reconeixement de grau de discapacitat, expedit pel Centre Base de la Direcció General de Dependència dels Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears o de l’òrgan competent.

Informació per realitzar la preinscripció

 • S’ha d’especificar l’especialització que es desitja cursar (es poden escollir fins a un màxim de dues per ordre de preferència) d’acord amb la titulació d’accés (annex 1).
 • S’ha d’especificar l’illa on es desitja cursar el MFP (es poden escollir fins a un màxim de dues per ordre de preferència). L’alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 ECTS) en el lloc on es matriculi.
 • L’alumnat de grau que no hagi finalitzat els estudis podrà iniciar el procés de preinscripció. En tot cas, la finalització de la sol·licitud només es podrà fer quan hagi abonat els drets per a l’expedició del títol. A més, heu de tenir en compte que:
  • Si la finalització dels estudis de grau i el pagament de les taxes es realitza durant el termini de preinscripció ordinari haureu d’accedir a l’aplicació, afegir la documentació i finalitzar la sol·licitud.
  • En cas de que el pagament de les taxes per a l’expedició del títol s’hagi fet durant el termini d’esmenes, també s’acceptarà sempre que s’acrediti documentalment abans de la finalització del termini d’esmenes. Si és així, haureu de lliurar la còpia del resguard del títol on consti l’abonament de les taxes per a la seva expedició el qual s’afegirà a la documentació i es finalitzarà la sol·licitud. Aquesta comprovació es farà de forma automàtica pels alumnes de la UIB.

Alumnes a temps parcial

Per aconseguir la condició d’alumnat a temps parcial d’acord amb el Reglament acadèmic de la UIB, caldrà fer-ne la sol·licitud a la mateixa aplicació informàtica.

Terminis de preinscripció, publicació de les llistes d’admesos i matrícula

Consultau l'apartat de Terminis de preinscipció de la pàgina principal.

Informació addicional

Les llistes provisionals d’admesos es faran públiques a la pàgina de màsters dins estudis. No s’informarà telefònicament de llistes dels grups o resolucions de les preinscripcions per evitar errades de lectura o d’interpretació. 

Per a més informació