Acreditació idioma

D'acord amb l’Orden ECI/3858/2007 i el pla d'estudis del Màster de Formació del Professorat de la Universitat de les Illes Balears, els estudiants hauran d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües (Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000) i del nivell C1 de català. 

Acreditació idioma estranger

Graduats de la UIB: No caldrà acreditació del nivell B1 d'anglès.

Graduats d'altres universitats, llicenciats, enginyers, arquitectes, enginyers tècnics, arquitectes tècnics o diplomats: han d'acreditar el nivell B1 d'una llengua estrangera:

  • Certificat acadèmic on consti que la obtenció del títol implica l'acreditació del nivell B1 o superior d'una llengua estrangera.
  • Certificat d'una de les institucions reconegudes pel Marc Comú Europeu de Referència (MECR) indicades a l'annex 2a.
  • Certificat acadèmic on consti que s'ha cursat i superat una assignatura de la titulació que dóna accés al màster, impartida i avaluada en un idioma estranger (annex 2b)
  • Certificat acadèmic on consti que s'ha cursat i superat l'assignatura específica de llengua anglesa aplicada a la branca de coneixement de la titulació que dóna accés al màster (annex 2b).
  • Certificat acadèmic on consti que s'ha cursat i superat a una universitat estrangera assignatures impartides en un idioma no oficial a l'Estat Espanyol, i que els crèdits hagin estat reconeguts a la seva titulació.
  • Certificat acadèmic on consti que s'han cursat i superat, com a mínim 12 crèdits, entre assignatures de llengua estrangera ofertades a altres plans d'estudis oficials impartits a universitats espanyoles.
  • Certificat de les proves de nivell B1 o superior organitzades pel Servei Lingüístic de la UIB (Certiuni-Crue)

Acreditació català

L'acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana ve determinada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. L'ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2013 (BOIB 34, 12 de març de 2013) determina els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. L'ordre 9953 de 19 d’abril de 2011 (BOIB 69, 10 de maig de 2011) regula la homologació dels estudis de llengua catalana del batxillerat amb els certificats de la direcció general de Política Lingüística. En aquest cas, s'ha d'adjuntar el document d'homologació de la conselleria d'educació.

Tota la documentació relativa a les acreditacions dels idiomes s'ha de presentar durant el procés de preinscripció.