Escoltar

Màster Universitari en Formació del Professorat. Presentació

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) indica a l’article 100 que “per a exercir la docència serà necessari estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponets i tenir la formació pedagògica i didàctica que el govern estableixi per a cada ensenyament”, adaptant la formació inicial al sistema de graus i postgraus de l’Espai Europeu d’Educació Superior que Espanya, juntament amb la resta de països comunitaris, acordaren implantar en els respectius països a partir de la Declaració de Bolonya de 1999.

A la regulació europea es proposà el 1999 un “Sistema General” de reconeixement de titulacions i autoritats competents per a expedir-les. En aquestes directives s’enumeren les professions regulades, és a dir, les que per una norma jurídica estan reservades als posseidors d’un títol determinat. En aquest sentit, la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació estableix les condicions a les que s’han d’adequar els plans d’estudi per a l’obtenció dels títols que habiliten per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.

El Màster que aquí es proposa està emmarcat al disposat a la LOE sobre el perfil del professorat, en quant a la seva capacitació i competències formatives i pretèn respondre a les exigències socials de començaments del segle XXI.

El Màster universitari de Formació del Professorat, juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita per a optar a llocs docents en centres públics, mitjançant el preceptiu sistema d’accés, i per a l’exercici docent en centres privats.