Escoltar

Màster en Formació del Professorat. Normativa

Normativa associada al Màster de Formació del Professorat

Normativa de Caràcter General

- Normativa sobre preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la UIB curs 2015-16

- Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

- L’ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2013 (BOIB 34, 12 de març de 2013) determina els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

- Decret 16/2011, de 25 de febrer (BOIB 37, 12 de març de 2011) que regula els certificats oficials de coneixements de la llengua catalana i les proves per obtenir-los.

- Ordre de 26 d’abril de 2011 (BOIB 69, de 10 de maig de 2011) que regula la homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

- Circular informativa sobre les titulacions de Pedagogia i Psicopedagogia

- Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.

- Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

- Real Decreto 1393/2007, de 29 d'octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

 

Normativa Pròpia de la Universitat de les Illes Balears

- Consultau la normativa del Centre d'Estudis de Postgrau